“เศรษฐกิจฐานราก” รากฐานความสำคัญของประเทศ

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของ“เศรษฐกิจฐานราก” รากฐานความสำคัญของประเทศ
หนุนโครงการเพื่อเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ยึดสโลแกน”เราจะก้าวไปพร้อมๆกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ประเทศไทยกำลังจะก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่วันข้างหน้า ด้วยนโยบาย Thailand 4.0และเพราะรัฐบาลมีจุดยืน ที่จะเดินไปข้างหน้าโดยจะไม่ทอดทิ้งคนไทยคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง ประเทศไทยจึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่า “จะช่วยอะไรเขาได้บ้าง”
 ดังนั้นในส่วนของเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลจึงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกินในท้องถิ่น การทำแผนที่เกษตรกรรม การสนับสนุนเงินทุน กองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนการเกษตร การศึกษา และสวัสดิการชีวิตด้านต่างๆ  รัฐฯมีระบบประกันราคาพืชผลไว้ช่วยยามที่มีภัยพิบัติ ดูแลสินค้าเกษตรสำคัญให้ได้ราคาดูแลการระบายข้าวให้ได้ราคาสูงขึ้น  สนับสนุนให้มีรายได้เสริม หนุนการท่องเที่ยวชุมชนให้คนในพื้นที่มีรายได้อย่างทั่วถึง ดูแลค่าครองชีพไม่ให้สูงเกินไป ไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อน สนับสนุนการออมของคนในชาติให้มีเงินเก็บ เตรียมพร้อมในทุกช่วงของชีวิต รวมไปถึงเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ  ย้ำจุดยืน “เราจะเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รัฐบาลจึงได้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอย่างเข้าใจมากขึ้น สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ส่งต่อความกินดีอยู่ดี จากเมืองสู่ชนบท สร้างสมดุลจากชนบทสู่เมือง พร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตอันมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

    “ร่วมพลิกฟื้นประเทศไทย เพื่อทุกคนในวันนี้และคนรุ่นต่อไป”

https://www.youtube.com/watch?v=gC1zClPUBzY.    

วันที่ 10 ธ.ค. 2560