199 + 43 ทุนรัฐบาล ปี 2561

สำนักงานช้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญา ประจำปี 2591 จำนวน 199 ทุน และ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) จำนวน 43 ทุน
    สำหรับทุนประเภทต่าง ๆ มีดังนี้
    1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ                          51    ทุน
    2.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานรัฐ (บรรจุก่อนไปศึกษา)     11    ทุน
    3.ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (area-based)                            5    ทุน             
    4.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                        106     ทุน
    5.ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)                                 5     ทุน
    6.ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข                                             2     ทุน
    7.ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ                                                                                                        4     ทุน
    8.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                         15      ทุน
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละทุน
    2.ผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
    3.อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สมัครทุนปริญญาโท
    4.อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก
    5.ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้คนละไม่เกิน 2 ทุน

 


    วันเวลารับสมัคร
    รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 27 ธันวาคม 2560
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship /degree
    2.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
    Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) จำนวน 43 ทุน
    ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
    วัตถุประสงค์ของทุน
    เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
    ลักษณะทุน
    เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
    กลุ่มเป้าหมาย
    -นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
    -มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม
    วันเวลารับสมัคร
    -รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 27 ธ.ค. 60
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

วันที่ 6 ธ.ค. 2560