ทุนโครงการเอเชีย-ยุโรป

มอบ 135 ทุนการศึกษา

โครงการ EXPERTS Project : Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and South-East Asia ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยน/ดูงานในทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป

        

 

         โครงการมอบทุนการศึกษาจำนวน 135 ทุนแก่นิสิต นักศึกษา ในประเทศแถบเอเชีย 12 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฐาน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย  พร้อมกับมอบทุนจำนวน 48 ทุนแก่นักศึกษาในประเทศแถบยุโรป 7 ประเทศ ได้แก่ โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ เยอรมนี โปรตุเกส สวีเดน และสหราชอาณาจักร
         สาขาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
         -วิทยาศาสตร์การเกษตร
         -สถาปัตยกรรม การวางผังเมืองและการวางแผนภาค
         -ธุรกิจศึกษาและวิทยาการการจัดการ
         -การศึกษาและการฝึกอบรมครู
         -วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี
         -นิติศาสตร์
         -แพทยศาสตร์
         -วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
         -สังคมวิทยา
         -สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

        


         ผู้สนใจดำเนินการขอ Account โดยเข้าไปที่ www.expertsasia.eu เพื่อขอรับรหัสในการเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ จากนั้น EXPERT COORDINATOR และ Password เพื่อเข้าสู่กระบวนการกรอกใบสมัครออนไลน์
         ผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาของไทยสามารถสมัครในส่วนของ Target Group 2 คือ Master and PhD Students และ Post-Doc level Researchers ที่สนใจทำการศึกษาวิจัยในด้านที่โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000-1,800 ยูโรต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา
         ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อกรอกใบสมัคร ประกอบด้วยประวัติส่วนตัวด้านผลการเรียน ทักษะทางภาษา งานวิจัย ผลงานที่ตีพิมพ์ รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ จดหมายแสดงเจตจำนงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
         เอกสารประกอบการสมัคร (จัดเตรียมทั้งในรูปแบบเอกสารต้นฉบับเพื่อจัดส่งผ่านสถาบันต้นสังกัดและแบบ PDF File เพื่อแนบตอนสมัครออนไลน์) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว จดหมายแนะนำตัว หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จดหมายแสดงเจตจำนงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ หน้าหนังสือเดินทาง
         เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์เอกสารการสมัครได้ โดยเอกสารจะระบุหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
         ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึง กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ โทร.0-2942-8725 โทรสาร 0-2942-8170
        โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 4 พ.ย. 2560