ทุนรัฐบาลสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนไทยสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี เป็นทุนเต็มเวลา ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU)
        ทั้งนี้ นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 

       

        ทุนที่จะได้รับ
        1.ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ปีละ 4,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1,032,000 บาท)
        2.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)       
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        -มีสัญชาติไทย
        -มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
        -กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เกินชั้นปีที่ 1 (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
        -ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
        -มีสุขภาพแข็งแรง
        -ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557)
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด) ได้แก่
        -ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
        -ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
        -เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
        -ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
        -สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

       

       


        การรับสมัคร
        ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในเดือนพฤศจิกายน โดยส่งทางไปรษณีย์ (ทาง EMS เท่านั้น) หรือยื่นด้วยตนเอง
        1.สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
        -ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
        -สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
        -สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
        -สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
        -สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
        2. สถานที่ส่งใบสมัคร
        -สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”
        -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2628-5646 ต่อ 111 ภายในเวลาราชการ

วันที่ 27 ก.ค. 2560