โมร็อกโกมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560-2561

รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เทคนิคและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

         

          เงื่อนไขการรับทุน
          1.ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชา
          2.ผู้ได้รับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่ศูนย์สถาบันทางภาษานานาชาติในกรุงราบัต
          3.ผู้ได้รับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา อักษรศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม
ต้องมีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก
          4.ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 77 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,600 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสอบไม่ผ่านในปีการศึกษาใด จะถูกระงับทุนจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป
          เอกสารประกอบการสมัคร แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ (สำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรอง)
          1.ใบสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.amci.ma
          2.สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          4.รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
          5.สำเนาสูติบัตร
          6.สำเนาหนังสือเดินทาง
          7.ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          8.กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
          9.ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งรับรองว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
        10.สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือสำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และสำเนาวิทยานิพนธ์
***ทั้งนี้ ถ้าผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา***
        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.amci.ma หรือ www.enssup.gov.ma และ www.men.gov.ma ดังมีรายละเอียดที่แนบ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 111 และส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

วันที่ 29 มิ.ย. 2560