ทุนเรียนต่อเยอรมนี (DAAD)

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ DAAD มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกทุกสาขาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีสถานศึกษาที่แน่นอนรองรับในประเทศเยอรมนีในขณะสมัครทุน และผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยต่างๆ

 

               

 

        ข้อมูลทั่วไป
        ระยะเวลาให้ทุนระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร 12-24 เดือน ระดับปริญญาเอกในสาขาการจัดการเกษตรกรรม คณิตศาสตร์อุตสาหการ และโปรแกรมระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ไม่เกิน 36 เดือน ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ 750 ยูโร (27,000 บาท) มีทั้งทุนการศึกษาและทุนสำหรับการวิจัย และครอบคลุมค่าเดินทางไป-กลับเยอรมนี ค่าประกันสุขภาพของเยอรมนี ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนอื่นๆ
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        -ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาที่โปรแกรมทุนระบุ บางโปรแกรมจำกัดอายุไม่เกิน 32 หรือ 36 ปี
        -มีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าวอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน และยังคงทำงานอยู่ขณะที่ยื่นสมัครของทุน
        เอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 3 ชุด
        -ใบสมัครติดรูปถ่ายและจดหมายแนะนำตัว
        -ประวัติส่วนตัว  (เขียนด้วยมือ) โดยใช้แบบฟอร์มของ Europass สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http//:europass.cedefop.europa.eu
        -จดหมายแสดงความมุ่งมั่น (เขียนด้วยมือ)
        -แผนงานการวิจัย (กรณีที่ทางมหาวิทยาลัยทางเยอรมนีต้องการ)

       


        -จดหมายแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร จดหมายดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นและตราประทับของมหาวิทยาลัยด้วย และจะต้องลงวันที่ปัจจุบัน (ไม่ต้องปิดผนึกซองจดหมาย)  จำนวน 3 ชุด
        -จดหมายแนะนำตัวและรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด จดหมายดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นและตราประทับของหน่วยงาน และลงเวลาปัจจุบัน (ไม่ต้องปิดผนึกซองจดหมาย)
        -จดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดในประเทศไทยว่า ผู้สมัครอยู่ในตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญจริง และหากเป็นได้ จะยินดีรับการตอบรับเข้าเป็นลูกจ้างอีกครั้งเมื่อจบการศึกษา
        -ใบคะแนน TOEFL 550หรือ 213 (CBT) หรือ 80 (IBT) หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือใบประกาศนียบัตรภาษาเยอรมัน
        -ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (BA/BS) และใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
        ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ DAAD Information Center ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. หรือที่สถานทูตเยอรมนี เลขที่ 9 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ
        หมดเขตรับสมัครในเดือนกรกฎาคมหรือตุลาคม
        สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานทูตเยอรมนี สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย หรือศูนย์บริการข้อมูลทางการศึกษาของ DAAD ได้ที่เว็บไซต์ www.daad.or.th

วันที่ 26 เม.ย. 2560