เรียนเศรษฐศาสตร์ที่สเปน

บาร์เซโลนาบัณฑิตโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ (Barcelona Graduate School of Economics) หรือเรียกกันว่า Barcelona GSE เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยอิสระ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ตั้งอยู่ในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ถือเป็นสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สุดยอด 12 อันดับแรกของโลก
        สถาบันก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2006 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยปอมเปวฟาบรา (Universitat Pompeu Fabra) มหาวิทยาลัยอิสระแห่งบาร์เซโลนา (Universitat Autonoma de Barcelona) สถาบันวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ (IAE-CSIC) และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (CREI)
        สถาบันนี้เปิดสอนโปรแกรมระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 7 สาขาด้วยกัน ดังต่อไปนี้

       

               
       

        1.Master Degree in Economics and Finance
        -Economics Program
        -Finance Program
        2.Master Degree in Specialized Economic Analysis
        -Competition and Market Regulation Program
        -Economics of Public Policy Program
        -International Trade, Finance and Development Program
        -Macroeconomic Policy and Financial Markets Program
        3.Master Degree in Data Science
        -Data Science Program
        การเรียนการสอนประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 9 เดือน
        โดย 2 หลักสูตรแรก เปิดให้นักศึกษาต่างชาติสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วย ทั้งนี้ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ให้นักศึกษาปริญญาโทนั้น พิจารณาจากผลการเรียนเป็นสำคัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เปิดรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาครบจำนวน
        ผู้มีสิทธิ์สมัครขอทุน ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 180 หน่วย มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนได้เป็นอย่างดี ผลสอบ TOEFL (Internet test) 90-100 หรือ IELTS 6.5
        แม้จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับมอบทุนการศึกษาเสมอไป ยังต้องประเมินเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ทั้งด้านผลการเรียนดีเด่น ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และจดหมายรับรอง 2 ฉบับ
        ผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณาความช่วยเหลือทางการเงินภายใน 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์
        สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.barcelonagse.eu/admissions.html


       

วันที่ 11 ก.ย. 2560