5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากจีน แจก 120 ทุน

5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทอง ด้วยการแจกถึง 120 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป      

 

        


         โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษาของประเทศจีน โดยการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน จำนวนถึง120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น
         เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 

         ประเภทของทุน
         ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน
         ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
         ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง                                             
         ** หมายเหตุ ** ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
       รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
       - Nanjing University of Information Science & Technology                   
       - Nanjing University of Finance & Economics                                      
       - Yancheng Teachers University
       - China Pharmaceutical University
       - Nanjing University of Science and Technology                                   
      คุณสมบัติผู้สมัคร
     -อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
     -สัญชาติไทย
     ปริญญาตรี
     - ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้)
     ปริญญาโท
     - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

    เอกสารการสมัคร
    -รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
    -สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    -สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
    -ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

    ขั้นตอนการสมัคร
    1.กรอกใบสมัคร
    2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
    3.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
    ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
    4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ             
    กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
    5. รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์
    หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
    -บัตรประจำตัวประชาชน
    -บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
    -ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
    จำนวนผู้สมัคร :  จำนวน 600 คน
    กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. ( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )
    สถานที่จัดสอบ  : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วันประกาศผล    : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com
    ลักษณะข้อสอบ   : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
    เกณฑ์การคัดเลือก  : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
    วันรายงานตัว       : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
    เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
    -ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
    -ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
    -ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
    -ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ 11 ม.ค. 2560