เรียนป.โทที่ Fudan University

เรียนป.โทที่ Fudan University            

         


มหาวิทยาลัยฟูตัน (Fudan University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของจีน ที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1950 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสูงเป็นอันดับสองของจีน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษหลายสาขาวิชา รวมทั้งมีหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย Fudan กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น MIT หรือ University of Paris 1 ด้วย 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านชุมชนในนครเซี่ยงไฮ้ บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม การคมนาคมสะดวก ทั้งรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟใต้ดิน

 

        
         

 

           หลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจ
            1. ปริญญาโทสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ English-instructed Master program (EMA Program) in Chinese Language and Culture จัดสอนโดย Department of Chinese Language and Literature  ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนวิชาที่เหมาะกับพื้นฐานความรู้ ซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตรนี้เปิดสอนสำหรับผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานภาษาและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมจีนปัจจุบัน เพื่อติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจกับจีน รวมทั้งสร้างโอกาสให้เข้าทำงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจกับจีนด้วย
             คุณสมบัติของผู้สมัคร จบปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ระดับ 5 ขึ้นไป
            หลักสูตรนี้ยังเปิดรับผู้สนใจเรียนแบบ Non-Degree เปิดรับผู้สมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และผู้ที่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
          2. LL.M Program in Chinese Business Law มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักกฎหมาย ผู้บริหารที่สนใจศึกษากฎหมายด้านการค้า การเงิน ภาษีและการลงทุนของจีน หลักสูตรนี้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียน 1 ปี (ไม่รวมระยะเวลาทำวิทยานิพนธ์) คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สูงกว่า 92 ibt หรือ IELTS สูงกว่า 6.5 
            กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม (สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง) และ ต้นเดือนธันวาคม (สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ)
            นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในสาขาวิชาอื่น ๆ อาทิ Chinese Economy / Chinese Society / Chinese Politics and Diplomacy / Chinese History and Culture เป็นต้น
     หลักสูตร Non Degree Program
              หลักสูตรภาษาจีน
            เปิดสอนการฟัง พูด อ่านและเขียน ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน-2 ปี (เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน)
            รับสมัครผู้เรียนอายุระหว่าง 16-60 ปี โดยโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนตามพื้นฐานความรู้ภาษาจีน โดยแบ่งเป็น 10 ระดับชั้น
            ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เดือนมีนาคม-มิถุนายน / ตุลาคม-ธันวาคม
            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาลงวิชาเรียนแบบ Non-Degree ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
            ผู้สนใจหลักสูตรต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fso.fudan.edu.cn

 


ขอบคุณภาพจาก :
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fudan_University
2. http://hls.harvard.edu/dept/ils/semester-abroad/locations/shanghai-china/
3.-4  http://www.bu.edu/shanghai/files/2014/05/P1010828.jpg
5. http://bostonese.com/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%BE%8E%E5%9B%BD/

วันที่ 11 ก.ย. 2560