www. eduzones.com จัดทำโพล

www. eduzones.com จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาอาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะนำผล

สำรวจมาเป็นข้อมูลเผยแพร่ พร้อมเสนอแนะแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา โดยมีประเด็นสอบถามดังนี้
" ปัจจุบันนักศึกษามีความคิดเห็นและคาดหวังว่าจะได้ทำงานในสาขาที่เรียนมาหรือไม่"
นักศึกษาสามารถเข้าไปตอบและแสดงความคิดเห็นได้ที่


 https://blog.eduzones.com/vote_result.php?id=171

วันที่ 15 ธ.ค. 2559