หนังสือ “เพลินบุ๊ค”

สพร. ผนึก 35 หน่วยงานท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์
เปิดตัว “เพลินบุ๊ค”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จับมือ 35 หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัว “เพลินบุ๊ค (Plearn Book)” คู่มือปลุกกระแสการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรม นิทรรศการ งานประเพณี และเทศกาลศิลปวัฒนธรรม ใน จ.บุรีรัมย์ กว่า 80 กิจกรรม

          นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กล่าวว่า ในฐานะองค์การจัดการความรู้ขนาดใหญ่ซึ่งมีพันธกิจในการยกระดับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้คนไทยในทุกพื้นที่ทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ มีโอกาสและสามารถเข้าถึงกิจกรรมบริการองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพร. ได้ร่วมกับ 35 หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ 6 กระทรวง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “เพลินบุ๊ค (Plearn Book)” คู่มือปลุกกระแสการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ที่รวบรวมกิจกรรม นิทรรศการ งานประเพณี และเทศกาลศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดบุรีรัมย์ เอาไว้ด้วยกัน โดยมุ่งให้คุณครูยุคใหม่ใช้คู่มือเล่มนี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เยาวชน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสซึมซับองค์ความรู้ ภูมิปัญญา พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและทรงคุณค่า อันเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติอย่างมีอารยธรรม
          คู่มือดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด Play + Learn = Plearn (เพลิน) โดยเนื้อหาภายในประกอบไปด้วยข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 รวม 79 กิจกรรม ผ่านการจำแนกจัดสรรเป็น 5 หมวดหมู่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณครูในการใช้เป็นคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน อันได้แก่

          1) หมวดเพลินประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมติดล้อ” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ชนัง กลอ (หม้อ ไห): ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมเขมร” โดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ กิจกรรมผจญภัยอารยธรรมขอม โดยบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

          2) หมวดเพลินมหรสพ ประเพณี และวัฒนธรรม อาทิ โครงการมหกรรมมวยไทย เทศกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี โดย เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง “รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง” โดยที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง อุดมศึกษา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

          3) หมวดเพลินศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาอาหาร อาทิ เทศกาลภาพศิลป์ถิ่นอีสานท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจสู่งานศิลปะ และงานขนมไทย เครื่องคาวหวาน 5 แผ่นดิน โดย เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ กิจกรรมเวิร์กชอปทอผ้าไหมเปลือกนอกบ้านหนองตาไก้ และเวิร์กชอปทำอาหารถิ่นสองตาไก้ โดย บ้านหนองตาไก้ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

          4) หมวดเพลินธรรมชาติวิทยา อาทิ กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แห่งชุมชนบ้านหัวสะพาน ต.บ้างยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องแสงลอด 15 ช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้ง โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง งานหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ โดยที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
          5) หมวดเพลินเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกวดแอนิเมชัน ในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานแสดงสิ่งประดิษฐ์ร่วมพัฒนาศักยภาพ นวัตกรรม อาชีวศึกษา เทิดไทองค์ราชัน โดยวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

          ทั้งนี้ “เพลินบุ๊ค” จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากทุกช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ www.museumthailand.com
          อย่างไรก็ดี สพร. มุ่งหวังว่าคู่มือดังกล่าวจะช่วยสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ภายนอกห้องเรียน เชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์สู่คนรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ และยั่งยืนในสังคมไทย

วันที่ 30 ส.ค. 2559