จังหวัดลำปางนำร่อง

 จังหวัดลำปางนำร่อง เดินหน้าพัฒนาเป็นต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
ให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) เพื่อพร้อมรับการประเมินจาก FAO / WHO

 

       

         นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง)เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้กล่าวหลังจากเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และกล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดาเนินงานด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานแบบบูรณาการ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อาหาร การพัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานตามหลักสากลและ มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารในห่วงโซ่ปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหาร และบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ และในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) โดย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขา ผู้อานวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ดำเนินการ “โครงการบูรณาการและพัฒนาต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย” (ต่อเนื่อง) เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบงานอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรือ IHR (International Health Regulation) เพื่อเตรียม ความพร้อมในการตรวจประเมินจาก FAO / WHO ในปี 2560 – 2561

 

       

        นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (ที่สองจากขวา)


        ด้าน นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการดูแลความปลอดภัยของอาหาร และได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด การบูรณาการงานระหว่างกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและการบูรณาการงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดลำปาง และคณะทำงานอาหารปลอดภัย ปลอดโรค เด็กไทยฟันดี และโภชนาการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ตาม “รูปแบบการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งมีการใช้ผักปลอดสารพิษ ในการปรุงประกอบอาหาร ในโรงพยาบาล รวมถึงมีเมนูชูสุขภาพ เป็นต้น มีการร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่ การวางแผน การสนับสนุน การติดตาม กำกับและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด และเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงาน
        ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงาน ในภาพรวมของจังหวัดลำปาง บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง และการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามระบบคุณภาพ งานอาหารปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล IHR

 

       

       ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขา ผู้อานวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (ที่สองจากขวา)

         “จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำงานอย่าง เป็นระบบต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเตรียมความพร้อม ในเรื่องระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยให้สอดคล้องกับหลักการสากล พร้อมให้การประเมิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวในตอนท้าย
          ภายหลังการเปิดการประชุม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขา ผู้อานวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อตรวจเยี่ยมและ ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รวมทั้งตรวจเยี่ยมเครือข่าย อาหารปลอดภัยอำเภอ ที่ อ. ห้างฉัตร และเยี่ยมแปลงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านจา หมู่ 6 อ.ห้างฉัตร ที่มีระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยด้วย

 


         

 

         

 

 

         

 

 

 

        

 

         

 

 

         

 

 

         

วันที่ 24 มิ.ย. 2559