ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ

          ประกาศผลรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยธนาคารกรุงไทย โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดถึง 641 ทีม ก่อนคัดรอบสุดท้ายให้เหลือเพียง 10 ทีมเข้าชิงชัยรอบตัดสินเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทีม “คนรักษ์ควาย” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย

          นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดเผยว่า โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนงานที่มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเสมือนการปลูกต้นกล้าจริยธรรมให้เติบโตงอกงามอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 26,616 คน พัฒนาชุมชนไปทั้งสิ้น 460 ชุมชน และในปีนี้มีทีมที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 641 ทีม 65 สถาบันกว่า 4,086 คน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ 9 ปีที่เราดำเนินโครงการมา
          การประกวดมีความเข้มข้นขึ้นทุกปี แต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นและมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป สำหรับปีนี้คณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกัน มอบรางวัลชนะเลิศให้  “ทีมคนรักษ์ควาย” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากโครงการ 'เพื่อนแท้ควายไทย' เพื่อนคู่ใจชาวนา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และยังได้ศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์

          ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ "ทีมกระพริบ" จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับโครงการ 'เสียงดังลั่น..กู้ภัยมาแล้ว' ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 210,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ "ทีม 5 โจ๋บางเสด็จ" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการ 'เรียนรู้ไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน สานฝันสู่อนาคตที่ยั่งยืน' ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว
          ทั้งนี้ ในส่วนของรางวัลอื่น ๆ เช่น โครงการดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้แก่ ทีมสะหลีดง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทีมหมูน้อย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่วนรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคใต้ ได้แก่ ทีม DEMETER จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) สำหรับรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ทีม WE CHANGE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา 37,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

          นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท คือ ทีม 5 โจ๋บางเสด็จ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลพิเศษ จาก ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท คือ ทีม DEMETER จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) และยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รับทุนการศึกษาทีมละ 25,000 บาท ประกอบไปด้วย ทีมลมทะเล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) ทีมกล้าน้อยตามรอยพ่อ และทีมด้วยรักและผักหวาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          นอกจากรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ทุกคนมีการพัฒนาอย่างมากและถือว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงที่พร้อมจะเติบโต โดยผู้รับการอบรมได้สร้างสรรค์และทำผลงานได้อย่างหลากหลายและเยี่ยมยอด แต่ละทีมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำความรู้ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการใช้ไอทีเข้าไปช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการของชุมชนได้เป็นอย่างดี

วันที่ 14 มิ.ย. 2559