เปิดตัวโครงการ

ครูต้นแบบสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ“โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Training กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมให้แก่ครูเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกฝังจิตสำนักเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
        มร.แดเนียล คอช กรรมการผู้บริหารบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำการคิดค้นนวัตกรรมและการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยเปิดตัวหนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter World เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเล จำนวน  25,000 เล่มพร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจอย่างยิ่ง
 

       

       ในปีนี้ บริษัทจึงได้เดินหน้าต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสังคมโรงเรียนและนักเรียนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้นำร่องด้วยการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูเพื่อสร้างให้เป็นครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและเป็นระบบไปยังนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ ซึ่งนักเรียนถือว่าเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลุ่มสำคัญที่เป็นทั้งกำลังและอนาคตของชาติที่จะช่วยบอกต่อให้คนใกล้ตัวหันมาใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากครูเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
        การจัดอบรมสร้างครูต้นแบบในครั้งนี้ ตัวแทนครูจาก 13โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เป็นต้น โดยเนื้อหาของการอบรมจะเป็นการให้ความรู้ แนะแนวเทคนิค วิธีการสอน การสื่อสาร และเคล็ดลับการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยียุค Thailand 4.0 โดยเน้นการใช้สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดและเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้น เกิดการมีส่วนร่วมหลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบ
        หลังจากการฝึกอบรมครูต้นแบบแล้ว พบว่าครูที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในแนวคิดการสร้างครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 97 รวมทั้งยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดคิดเป็นร้อยละ 92 ทำให้เห็นว่า ครูส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ทุกคนควรจะหันมาให้ความสนใจและหาแนวทางในการจัดการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
        นอกจากการเข้ารับการอบรมสร้างครูต้นแบบแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งแนวคิดโครงการการจัดทำหลักสูตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเพื่อร่วมประกวดด้วย โดยแนวคิดของโรงเรียนใดที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถปฏิบัติได้จริงจะได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและได้รับรางวัลจากบริษัท
        มร.แดเนียลคอช กล่าวสรุปว่า บริษัทตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการขาดความใส่ใจถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้ ซึ่งโคเวสโตรให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราที่มีประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการ “ทำให้โลกสดใสกว่าเดิม” นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงแนวทางที่ครอบคลุมโดยคำนึงถึงด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กรและจะถูกสะท้อนให้เห็นได้ในทุกกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา ซึ่งบริษัทมีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสร้างครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องต่อไป     
        โคเวสโตร เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเมอร์ชั้นนำระดับโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโคเวสโตรในระดับอาเซียน โดยฐานการผลิตที่มาบตาพุดเป็นหนึ่งในแปดฐานการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูงและโซลูชั่นนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของโคเวสโตรทั่วโลก ทั้งนี้ โคเวสโตรยังได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตทั่วโลกร้อยละ50  ภายในปีพ.ศ.2568 เมื่อเทียบจากปีพ.ศ.2548 อีกด้วย

       

 

       

วันที่ 19 ก.ย. 2560