สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

อันดับหนึ่งของประเทศญี่ป่น
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยนิยมเรียกว่าไทเทค (TiTech) หรือโตเกียวเทค (Tokyo Tech)

         

 

          โตเกียวเทคตั้งอยู่ในโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1881 ใช้ชื่อ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาโตเกียว” (Tokyo Vocational School) ภายหลังยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี ค.ศ. 1929 และแปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษากึ่งเอกชนในปี ค.ศ. 2004
          สถาบันเป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปยุโรปและเอเชีย มีความร่วมมือด้านการฝึกงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์อาวุโส ปีที่ผ่านมานักศึกษาชาวไทยไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 133 คน นับเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากนักศึกษาชาวจีน
          ขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ “TAIST-Tokyo Tech” พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา
          โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวไทยมีโอกาสเข้าศึกษาต่อพร้อมรับทุน โดยสาขาที่เปิดรับมีดังนี้
          1.วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
          2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
          3.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)
          แต่ละหลักสูตรมอบทุนเพียง 30 ทุน
          ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จากโตเกียวเทค ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตาม           

         

        

          เงื่อนไขของทุนที่กำหนด
          รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          -จบหรือกำลังศึกษาเทอมสุดท้ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วนศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และอื่น ๆ
          -เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2564-8016-8 E-mail : taist@nstda.or.th

วันที่ 11 ก.ย. 2560