มหาวิทยาลัยโอซากา

เด่นงานวิจัยของญี่ปุ่น

เมืองโอซากาเป็นเมืองเอกของจังหวัดโอซากาบนเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ การค้า และอุตสาหกรรม มีสถาบันการศึกษาชื่อดังหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) มีชื่อย่อว่าอันได (Handai)
            มหาวิทยาลัยโอซากาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเก่าแก่อันดับที่ 6 ในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1869 เดิมคือวิทยาลัยแพทย์จังหวัดโอซากา (Osaka Prefectural Medical College)                                                                                                                                         

           

            วิทยาเขตมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตในเมืองสุอิตะ (Suita) วิทยาเขตในเมืองโตโยนากะ (Toyonaka) และวิทยาเขตในเมืองมิโน (Minoh) โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนปีแรกต้องไปอยู่ที่วิทยาเขตเมืองโตโยนากะ
            ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 15,562 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1,985 คน เปิดสอน 11 คณะวิชา ได้แก่ อักษรศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย การเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
            การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 6 คณะ ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยาศาสตร์ กฎหมาย การพัฒนาเด็ก มีสถาบันวิจัย 5 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนทันตแพทย์
            มหาวิทยาลัยโอซากามีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น และโครงการสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มีโอกาสเข้าศึกษาในบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ
        การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยโอซากามี 2 ประเภทหลักให้เลือกคือ หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่มีปริญญา
            หลักสูตร Frontier Biotechnology ในระดับปริญญาโท-เอก มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ เพื่อจะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ สามารถสมัครขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship ตลอดโครงการศึกษา 5 ปีต่อเนื่อง

                   

 

         

           หลักสูตร Naval Architecture and Ocean Engineering หรือนาวาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ มุ่งสอนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้พื้นฐานและพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูงในด้านขนส่งทางทะเลที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ   สิ่งที่สำคัญคือ การรักษาสภาพแวดล้อมในมหาสมุทร
           หลักสูตร Engineering Science มีความเป็นสหวิทยาการ ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมวัสดุ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมชีวเวช และนวัตกรรมระบบ ซึ่งรวมศาสตร์ที่ศึกษาด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ไว้ด้วย
            ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ International Student Affairs Division, Department of International Affairs, 1-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871 Japan อ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.osaka-u.ac.jp/en

วันที่ 11 ก.ย. 2560