งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
โรงพยาบาลลำปาง  (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กลุ่มภารกิจวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลลำปาง  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลลำปาง  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลลำปาง  (นักประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลลำปาง  (นักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลลำปาง  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ