งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 3 หน้า
พบ 29 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานพัฒนาหลักสูตร กองเผยแพร่ความรู้ด้านก) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ งานภาพถ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการต) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (งานด้านบริหารการลงทุน) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานการเงินและบัญชี) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (นักบัญชี ๓ งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (Secretary (เลขานุการกรรมการผู้จัดการ)) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) 1 รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 3 หน้า
พบ 29 รายการ