หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ
 ไม่ระบุตำแหน่ง พลอาสาสมัครหญิง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร ชายไทยอายุตั้งแต่ 20-28 ปี
1.1 เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.)
1.2 บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
15. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7 ความสูงตั้งแต่ 165 ซม.ขึ้นไปและไม่เกิน 180 ซม.
1.8 นับถือศาสนาพุทธ
1.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
1.10 ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
1.12 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กนะทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
1.14 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.15 ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
1.16 ว่ายน้ำเป็น
1.17 เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ารับสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
1.18 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
1.19 ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 100 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov803@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556