โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  -สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
-เป็นชาย/หญิง โสด อายุระหว่าง 12-15 ปี โดยนับปีพ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2537-31 ธันวาคม 2540)
-มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อวัยวะต่าง ๆ ไม่ขัดต่อการเป็นนักดนตรี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2530)
-ว่ายน้ำเป็น
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.สูติบัตรของผู้สมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
2.ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือใบรับรองของสถานศึกษา แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
4.ในกรณีที่บิดา มารดาก็ถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการแนบมาด้วย เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
5.ใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่าของบิดา มารดา (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 6.หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา และมารดา มิได้จดทะเบียนสมรส (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
7.ค่าถ่ายรูป 100 บาท (ทางโรงเรียนดุริยางค์ดำเนินการ โดยให้ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียนของสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่)
8.หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือผู้ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 35 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov385@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556