การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400ตำแหน่ง งานด้านบริหารการลงทุน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ  จำนวน ๕๐  ตำแหน่ง ๖๘ อัตรา ดังนี้

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถิติ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
-มีความสามารถในการเรียบเรียง สรุปความ และวิเคราะห์ข้อมูล
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Program SPSS

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  http://thai.tourismthailand.org   หรืองานบรรจุและแต่งตั้ง

กองบริหารงานบุคคล  โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๒๐ – ๒๗๒๔  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ททท.  สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

และระเบียบการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท.  โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 02-250-5500 เบอร์ต่อ 2720-2724

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556