• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ  จำนวน ๕๐  ตำแหน่ง ๖๘ อัตรา ดังนี้

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel
 -สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 -สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  http://thai.tourismthailand.org   หรืองานบรรจุและแต่งตั้ง

กองบริหารงานบุคคล  โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๒๐ – ๒๗๒๔  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ททท.  สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

และระเบียบการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท.  โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 02-250-5500 เบอร์ต่อ 2720-2724

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556