กองดุริยางค์ทหารอากาศ
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้
2.เป็นชาย (โสด) รับเครื่องดนตรี Flute/Piccolo, Clarinet Bb , Trumpet , Trombone , Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Bass Tuba, Percussion
3.อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2537-2540)
4.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารชั้นประทวน นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 30 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov127@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556