• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน งานซ่อมบำรุง กองบริการสำนักงานและยานพาหนะ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร
-วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง และมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร ดังนี้
1) ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษา ช่างไฟฟ้า และมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำเร็จการศึกษา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น ช่างเครื่องปรับอากาศ และมีประสบการณ์งานควบคุมและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า
3 ปี
3) ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานช่างประปา สำเร็จการศึกษา ช่างประปาสุขาภิบาล และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบประปา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

สวัสดิการ :

จำนวน 3 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ถึง 9 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก

โทรศัพท์ : 0-2558-6100 เบอร์ต่อ 8331-2, 83

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.baac.or.th

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556