เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
2) วิชาเอกสังคมศึกษา (1 อัตรา)
3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
4) วิชาเอกปฐมวัย (1 อัตรา)
5) วิชาเอกเกษตร (1 อัตรา)
6) วิชาเอกดนตรี (1 อัตรา)
7) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิ
ดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนสมัคร
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนสมัคร
-ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัตรสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครสวรรค์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 7 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov267@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556