เทศบาลเมืองตาก
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. และ ก.ค. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
1) ภาษาอังกฤษ
2) การสอนภาษาอังกฤษ
3) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
4) การสอนวิชาภาษาแจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
5) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
6) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
8) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
9) วรรณคดีอังกฤษ
10) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
12) วรรณกรรมอังกฤษ
13) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
14) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
1) คณิตศาสตร์
2) การสอนคณิตศาสตร์
3) คณิตศาสตร์ศึกษา
4) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
5) คณิตศาสตร์ประยุกต์
6) การศึกษาคณิตศาสตร์
7) สถิติ
8) สถติคณิตศาสตร์
9) สถิติศาสตร์
10) สถิติประยุกต์
11) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
12) คณิต-วิทยาศาสตร์
13) คณิต-เคมี
14) คณิต-ฟิสิกส์
3.สาขาวิชาภาษาไทย (5 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
1) ภาษาไทย
2) การสอนภาษาไทย
3) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
4) วิธีสอนภาษาไทย
5) ภาษาและวรรณคดีไทย
6) ภาาาและวัฒนธรรมไทย
7) วรรณคดีไทย
8) ภาษาสันสกฤต
4.สาขาวิชาสังคมศึกษา (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
1) สังคมศึกษา
2) ภูมิศาสตร์
3) ประวัติศาสตร์
4) พุทธศาสนา
5) ศาสนา
6) พุทธศาสตร์
7) การสอนสังคมศึกษา
8) สังคมวิทยา
9) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10) ศานาเปรียบเทียบ
11) ภูมิศาสตร์เศรษบกิจสังคม
12) ภูมิศาสตร์แผนที่
13) เปรียบธรรม 9 ประโยค
14) จริยศึกษา
15) ปรัชญา
16) ปรัชญาและศาสนา
17) การพัฒนาชุมชน
18) พัฒนาชุมชน
19) ประวัติศาสตร์ตะวันตก
20) ประวัติศาสตร์ตะวันออก
5.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.สาขาวิชาเอกชีววิทยา (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา
7.สาขาวิชาเอกเคมี (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี
8.สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (3 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตาก

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 24 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov266@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556