สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
25/25 หมู่ 6  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (National Office of Buddhism) เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครปฐม

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.gdc.onab.go.th หัวข้อ "แบบใบสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" หรือขอรับใบสมัครและต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.0-2441-4517 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2241-4517

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.onab.go.th

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2557